MENU

Sebagai sebuah Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Daerah Tampin mempunyai peranan yang penting bagi memaju dan membangunkan kawasan pentadbirannya antaranya:

  1. Menyediakan dan menyelenggara infrastruktur asas yang memuaskan dalam kawasan Majlis Daerah Tampin.

  2. Merancang, mengawal dan melulus semua projek-projek pembangunan yang dijalankan oleh pihak swasta.

  3. Menyelenggara bangunan-bangunan termasuk kemudahan sukan, rekreasi dan taman.

  4. Memproses semua pelan-pelan bangunan yang dikemukakan berdasarkan undang-undang yang diterima pakai oleh Majlis Daerah Tampin.

  5. Memberikan perkhidmatan kesihatan, kebersihan bandar dan alam sekitar untuk keselesaan hidup.

  6. Menilai pegangan atau harta-harta yang terdapat dalam kawasan Majlis bagi menentukan cukai taksiran.

  7. Menjalankan penguatkuasaan terhadap berbagai kesalahan berpandukan kepada undang-undang kecil dan akta yang digunapakai.